232020Mar
COVID-19 i trudnoća

COVID-19 i trudnoća

Korona virusi su RNK virusi koji inficiraju životinje i ljude

Ukupno je registrovano 7 virusa iz ove grupe koji su povezani sa humanim infekcijama, od kojih 4 izazivaju sezonsku prehladu dok tri vrste korona virusa izazivaju ozbiljno, akutno i preteće virusno oboljevanje: MERS-CoV, SARS CoV-1 i SARS CoV-2 (aktuelna COVID-19 infekcija).
Da bi se donekle pojasnilo kolika je virulentnost aktuelnog SARS CoV-2 virusa, valja znati sledeće:

Za inficiranje prvih 1000 ljudi:

  • MERS-CoV je bilo potrebno 903 dana
  • SARS CoV-1 je bilo potrebno 130 dana
  • SARS CoV-2 je bilo potrebno 48 dana

Kako do sada nemamo dovoljno podataka o uticaju SARS CoV-2 virusa na trudnoću, analogija se izvlači poređenjem sa korona virus infekcijama iz prethodnih godina (SARS i MERS).

Do danas postoje veoma ograničeni podaci o uticaju Covid-19 infekcije na trudnoću. Uglavnom se radi o prikazima slučajeva, ili malim i nedovoljno kontrolisanim serijama.
Trudnoća je, sama po sebi, stanje oborenog imuniteta. Nema se utisak da su trudnice podložnije virusnim infekcijama od ostatka populacije, ali je tok infekcije (ukoliko do nje dođe) burniji, sa više komplikacija. Ovo se posebno odnosi na odmaklu trudnoću, kada je i sklonost ka pneumoniji (upala pluća) veća. Stoga simptome treba brzo registrovati i pristupiti hitnom lečenju.
Treba napomenuti da je u cilju pravovreme dijagnostike najsvrsishodnije načiniti CT snimak pluća bez odlaganja i zabrinutosti za fetalno zdravlje.

Do sada su potvđene zaraze infekcijom COVID 19 kod 32 trudnice koje su rodile 30 beba (jedni blizanci/tri trudnoće u toku). Bez simpotoma bilo je 7 trudnica (22%), dok su dve (6%) imale teže oblike infekcije i zahtevale prijem u jedinicu intenzivne nege. Maternalna smrt nije registrovana.
U poređenju sa infekcijama SARS i MERS, COVID-19 se čini manje letalnim, uz ogradu da je u pitanju veoma mali broj obrađenih slučajeva do sada. Prevremeni porođaj je do sada zabeležen u 15 od 32 hospitalizovana slučaja, što čini 47%. Ukoliko bi se ovaj trend potvrdio, to može predstavljati ozbiljan problem kako za pojedince tako i za zdravtsveni sistem u celini. U objavljenim studijama, nažalost, nisu navedene indikacije za prevremeni porodjaj (maternalne/fetalne) – jedan deo prevremenih porođaja je bio jatrogen (izazvan od strane lekara, zbog pogoršanja stanja majke), dok je u studiji Zhu i sar. naveden fetalni distres (patnja bebe) kao glavni razlog prevremnog porođaja. Da li je ovo u vezi sa infekcijom, ostaje nejasno.

Efekat infekcije u I trimestru

Trenutno ne postoje podaci o učinku COVID-19 na plod u I trimestru ( tromesečju ) trudnoće. Uticaj infekcije na pojavu pobačaja se ne može isključiti, imajući u vidu podatke iz SARS infekcije. Teratogeni efekat (pojava anomalija kao posledica delovanja virusa) do sada nije zabeležen .

Fetalni rast

Trudnice zahvaćene COVID-19 infekcijom su se porodile unutar 13 dana od početka bolesti; fetalni rast nije pogođen u ovako kratkom periodu. Patologija posteljice nije registrovana. Ipak, imajući u vidu podatke iz ranijih epidemija SARS (2/3 plodova sa zastojem u rastu i placentnom patologijom) i MERS (veći procenat abrupcije placente) pojačan perinatalni nadzor nad ovim trudnoćama je neophodan .

Porođaj

Prema do sada raspoloživim podacima – porođaj treba dovršiti prema standardnim akušerskim indikacijama. U kojoj meri je češća pojava fetalnog distresa i da li to ima veze sa COVID-19 infekcijom, pokazaće buduće studije. Vertikalna transmisija sa majke na plod (prenos infekcije sa majke na plod pre ili tokom porođaja) do sada nije registrovana.

Podoj i nega bebe

Iako virus nije izolovan u majčinom mleku, čini se razumnim razdvojiti majku od bebe kako se infekcija ne bi prenela u direktnom kontaktu. Stavovi po ovom pitanju su potpuno različiti (stavovi iz Kine favorizuju razdvajanje majke i deteta kao i ukidanje podoja majčinim mlekom/stav RCOG je insistiranje na individualizovanom pristupu, a protiv rutinskog razdvajanja majke i deteta).

Prognoze

Trenutni pokatelji govore da je mortalitet ( smrtnost ) od COVID-19 oko 3,41%, što je znatno niže od mortaliteta kod infekcije SARS (10%) tj. kod MERS (35%). Ipak, imajući u vidu virulentnost (sposobnost virusa da izazove infekciju), suviše je rano govoriti prezicno o mortalitetu dok će socio-ekonomski efekti svakako biti daleko teži nego kod infekcije sa prethodna dva tipa korona virusa.
Kada je u pitanju morbiditet ( obolevanje ) , oko 20-25% pacijenata obolelih od COVID-19 razvija adultni respiratorni distres sindrom (ARDS), i zahteva prijem u jedinicu intenzivne nege .
U proceni rizika za trudničku populaciju, osnovni problem predstavlja anticipacija proširenosti infekcije u opštoj populaciji. Pojedini epidemilozi smtraju da je moguće da će COVID-19 zaraziti 20-60% svetske populacije. Zvančnici Velike Britanije procenjuju da će oko 80% ostrvske populacije biti zaraženo. Naravno, neće svi oboleti. Ali ako uzmemo u obzir da će 4-6% zaraženih razviti kliničku sliku, onda govorimo o velikim brojkama i pritisku koji (verovatno) niti jedan zdravtsveni sistem ne može da izdrži. Imajući ove varijabilne podatke u vidu, teško je reći koliki broj trudnica u Srbiji će se zaraziti (od oko 65.000 koje se porode godišnje ) i kakvi ce sveukupni efekti na perinatalni mortalitet/ morbiditet biti. Stoga je od naročitog značaja pridržavati se preporučenih mera za suzbijanje širenja infekcije.

Imajući u vidu da se situacija sa pandemijom brzo menja, sve iznete podatke i opservacije treba shvatiti uslovno – oni su proistekli iz dosadašnjeg ograničenog iskustva i malog broja slučajeva.

Praktični savet:

  • Period inkubacije virusa SARS CoV-2 je od 2 do 14 dana, ali treba imati u vidu da zaražene osobe mogu da prenesu infekciju bliskim kontaktom i pre dobijanja simptoma bolesti.
  • Održavajte socijalnu distancu u kontaktu sa ljudima.
  • Primenjujte preporučene higijenske mere

Preporuke za trudnice :

  • treba da nastavite sa redovnim kontroloma trudnoće, osim ukoliko ne ispunjavate kriterijume za samoizolaciju
  • ukoliko niste u mogućnosti da posetite svog ginekologa, nastojte da sa njim ostvarite kontakt putem telefona, mejla ili socijalnih mreža – radi planiranja daljih postupaka i kontrola u trudnoći